Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen Power-ED, of aan haar gelieerde ondernemingen, enerzijds en een opdrachtgever anderzijds, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk door partijen is afgeweken.

Artikel 2: Offertes; opdrachten; totstandkoming overeenkomst

2.1 De door Power-ED uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.2 Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de kosten die Power-ED in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdracht door een bevoegde vertegenwoordiger van Power-ED is aanvaard.

2.4 Power-ED heeft het recht om bij of na het sluiten van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgeverzekerheid of betaling van een voorschot te verlangen.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Power-ED zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Power-ED kan de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

3.3 Opdrachtgever draagt er op zijn kosten zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan Power-ED aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Power-ED worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan Power-ED zijn verstrekt, heeft zij het recht niet met uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 Opdrachtgever zal kosteloos medewerkers uit de eigen organisatie die bij de werkzaamheden betrokken zullen zijn aan Power-ED ter beschikking stellen, evenals, indien Power-ED daarom verzoekt, een eigen werkruimte met telefoon-, fax-, e-mail en internetaansluiting.

3.5 Power-ED is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of ondeugdelijke materialen.

Artikel 4: Tussentijdse beëindiging

4.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen een opzegtermijn van ten minste vijf dagen in acht te nemen.

4.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Power-ED, naast vergoeding van gemaakte kosten, in ieder geval recht op betaling van haar declaraties voor de tot de beëindiging van de overeenkomst verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 5: Opeisbaarheid; ontbinding; opschorting

De vorderingen van Power-ED op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Power-ED omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • Indien Power-ED opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
  • Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of zijn bedrijfsvoering staakt;
  • Indien opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In genoemde gevallen is Power-ED bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van opdrachtgever de hierdoor door Power-ED geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Power-ED toekomende rechten.
Artikel 6: Geheimhouding; non-concurrentie

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatieverschaffende partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6.2 Partijen verplichten zich om gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van één jaar na beëindiging daarvan geen personeel van de andere partij in dienst te nemen zonder toestemming van de andere partij.

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Power-ED is slechts aan een wijziging van de overeenkomst gebonden indien partijen deze schriftelijk overeenkomen.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

7.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Power-ED opdrachtgever hierover inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal zij daarbij zo mogelijk aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8: Intellectuele- en industriële eigendomsrechten

8.1 Power-ED behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, databankrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, alsmede de rechten op know how.

8.2 Alle door Power-ED in het kader van de overeenkomst uitgebrachte adviezen en verstrekte stukken en informatie e.d. blijven, evenals bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte modellen, technieken, instrumenten, software e.d., eigendom van Power-ED. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Power-ED is opdrachtgever niet gerechtigd tot openbaarmaking en het ter kennis brengen van derden daarvan.

Artikel 9: Honorarium

9.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

9.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

9.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede tijd. Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief of tarief per dag of dagdeel en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Power-ED geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen. Prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

9.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

9.5 Power-ED is gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek aan opdrachtgever in rekening te brengen.

9.6 Power-ED is gerechtigd tot verhoging van het overeengekomen honorarium of tarief. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient in dat geval onverwijld na kennisneming van de verhoging door opdrachtgever te geschieden.

Artikel 10: Gebreken; klachttermijnen

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden en / of verstuurde declaraties dienen door opdrachtgever binnen twee weken na het verrichten van de betreffende werkzaamheden / de datum van de verstuurde declaratie schriftelijk te worden gemeld aan Power-ED.

10.2 Indien een klacht over verrichte werkzaamheden gegrond is zal Power-ED de dienst verlening alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Power-ED slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 11: Betaling

11.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuur datum. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in de onderlinge verhouding tussen Power-ED en opdrachtgever geldende wettelijke rente.

11.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

11.3 Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

11.4 Indien de opdracht aan Power-ED door meer dan één opdrachtgever is gegeven, is elke opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen uit de met Power-ED gesloten overeenkomst.

11.5 Indien Power-ED invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering–meteen minimum van 10% van de openstaande declaraties – ten laste van opdrachtgever.

11.6 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde geldt dat Power-ED jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk is voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en een redelijke wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

12.2 Indien Power-ED aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van Power-ED beperkt tot het bedrag van het door Power-ED aan opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Bij opdrachten met een langere looptijd dan zes maanden is de aansprakelijkheid van Power-ED verder beperkt tot het over de laatste zes maanden aan opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.

12.3 Bij het inschakelen van derden door Power-ED zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Power-ED is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

12.4 De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel geldt tevens voor het geval Power-ED aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Power-ED bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software of andere zaken.

12.5 Power-ED is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.

12.6 Elk vorderingsrecht van opdrachtgever jegens Power-ED tot vergoeding van schade vervalt na verloop van één jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt, tenzij opdrachtgever binnen die termijn een rechtsvordering tegen Power-ED heeft ingesteld.

12.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Power-ED of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13: Geschilbeslechting; toepasselijk recht

13.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Power-ED en opdrachtgever, in geval de rechtbank bevoegd is, in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank Oost Brabant. Dit geldt niet voor kantonzaken als bedoeld in artikel 108 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Power-ED blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

13.2 Op elke overeenkomst tussen Power-ED en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.