NIEUWS

Dat smaakt naar meer!

De Nederlandse land- en tuinbouw vormt van oudsher een belangrijke economische sector en is al generaties lang volop in beweging. Power-ED ondersteunt agrarische ondernemers en agrarische samenwerkingsverbanden, die met nieuwe business- en verdienmodellen naar een duurzamere bedrijfsvoering willen bewegen. En het resultaat mag er wezen, dat smaakt naar meer!

Natuur Inclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

In het kader van de Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant worden agrarische ondernemers die willen omschakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering ondersteund. De regeling omschrijft natuurinclusief als een bedrijfsvoering met aandacht voor ecologische processen bij de productie van voedsel en gewassen. Een productiewijze dat gepaard gaat met een rijkere biodiversiteit en besparingen op kunstmest, bestrijdingsmiddelen en medicatie.

Power-ED maakt voor verschillende agrarische ondernemers bedrijfsplannen natuurinclusieve landbouw. Power-ED betrekt daarbij, al dan niet met andere partijen, aanverwante regelingen, zoals de Beleidsregel grond voor natuurinclusieve landbouw Noord-Brabant, de Subsidieregeling realisatie natuurnetwerk Brabant van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en de afwijkende regels Interim omgevingsverordening voor huisvestingssystemen die onderdeel zijn van een natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Het eerste bedrijf dat in Brabant extra grond geregeld heeft op basis van voornoemde regelingen, is door Power-ED begeleid.

VOF Smulders Regtop smaakt naar meer

Power-ED werkte voor VOF Smulders Regtop het businessplan natuurinclusieve landbouw uit. Smulders wil zijn bedrijf toekomstbestendiger maken en met extra inkomsten de extensivering bekostigen. Daarvoor is er een GOB aanvraag op handen en speelt Smulders in op de korte keten. Een groot deel van de veestapel heeft het type A2A2 gen, wat betekent dat de melk beter verteerbaar is. Vooral ouderen, kinderen met koemelkeiwitallergie en diabetespatiënten hebben veel baat bij de melk. Sinds deze maand staat er ook een softijs automaat op het erf, waar je zelf een softijsje kunt tappen. En er daarna, met uitzicht op de melkkoeien, van kunt genieten. Dat smaakt naar meer!

Bent u ready voor take-off?

Bel, mail of app ons voor een vrijblijvend gesprek.