DIENSTEN

Financiering – Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) verstrekt langlopende achtergestelde leningen aan agrarische ondernemers die van plan zijn te verduurzamen. Het Nationaal Groenfonds kan met het IDL ondernemers financieel ondersteunen in transitie naar een duurzamere bedrijfsvoering. Het IDL is onderdeel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV. 

Het fonds focust op het bereiken van doelen. Investeringen die in aanmerking komen voor het IDL moeten leiden tot aantoonbare verbeteringen op minimaal 5 van de 8 gestelde duurzaamheidsdoelen:  

  1. minder uitstoot van stikstof (verplicht) 
  2. minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen  
  3. minder uitstoot van broeikasgassen  
  4. minder uitstoot van nitraat  
  5. grotere biodiversiteit  
  6. meer duurzaam bodembeheer  
  7. meer hergebruik van veevoer  
  8. meer dierenwelzijn en diergezondheid  

Om in aanmerking te komen dient er een aanvraag te worden gedaan. Wij hebben al meerdere ondernemers succesvol begeleid in het aanvraagtraject en helpen je graag! 

Ook enthousiast geworden om je bedrijf voor te bereiden op de toekomst? Ga met ons mee op Missie Duurzaam!

Bent u ready voor take-off?

Bel, mail of app ons voor een vrijblijvend gesprek.